म्याग्दी (Myagdi)

म्याग्दी (Myagdi)
Arthunge 5
Begkhola 1
Bhagawati 1
Dowa 0
Ghatan 1
Histan 6
Jyamrukot 0
Patlekhet 0
Piple 2
Pulachaur 0
Ramche 2
Ratnechaur 0
Narchyang 5
Shikha 6
Gurja 2
Lulang 0
Muna 0
Takam
Devisthan - Takam 0
Arman 0
Baranja 0
Devisthan 0
Niskot 0
Okharbot 1
Rum 0
Babiyachaur 1
Bhakimli 0
Singa 0
Jhin 0
Kuhun 0
Dana 2
Ghara 10
Tatopani 7
Dagnam 0
Darbang 1
Bim 0
Marang 0
Kuinemangale
Chimkhola - Kuinemangale 0
Chimkhola 0
Bhalkbang
Malkaban 0
Mudi 3
Pakhapani 1