म्याग्दी (Myagdi)

म्याग्दी (Myagdi)

Dowa Jyamrukot Patlekhet Pulachaur Ratnechaur Muna Arman Baranja Niskot Rum Bhakimli Singa Jhin Dagnam Darbang Bim Marang Chimkhola Dagnam - Chimkola Bhalkbang - Maran Malkaban
म्याग्दी (Myagdi)
Arthunge 5
Begkhola 2
Bhagawati 1
Dowa 0
Ghatan 1
Histan 6
Jyamrukot 0
Patlekhet 0
Piple 2
Pulachaur 0
Ramche 1
Ratnechaur 0
Narchyang 6
Shikha 6
Gurja
Gurja - Mudi 0
Lulang 1
Muna 0
Takam
Devisthan - Takam 0
Arman 0
Baranja 0
Devisthan 1
Niskot 0
Okharbot
Devisthan - Okharbot 0
Rum 0
Babiyachaur 1
Bhakimli 0
Singa 0
Jhin 0
Kuhun
Kuhun - Pulachaur 0
Dana 4
Ghara 15
Tatopani 7
Dagnam 0
Darbang 0
Bim 0
Marang 0
Kuinemangale
Chimkhola - Kuinemangale 0
Chimkhola 0
Dagnam - Chimkola 0
Bhalkbang - Maran 0
Malkaban 0
Bhalkbang
Mudi - Bhalkbang 0
Mudi 3
Pakhapani 1