गुल्मी (Gulmi)

गुल्मी (Gulmi)
Harmichaur 0
Aslewa 2
Purtighat 1
Harrachaur 1
Shantipur 4
Juniya 1
Rupakot 2
Baletaksar 0
Hunga 0
Ruru 0
Thanpati 1
Digam 1
Birbas 0
Hardineta 1
Kurgha 0
Badagaun 1
Paralmi 0
Gaidakot 0
Juvung 1
Musikot Khalanga 2
Pauchhi Amarayee 1
Neta 0
Hawangdi 0
Arje 0
Arkhawang 2
Dhamir 0
Dhurkot Bastu 1
Dhurkot Nayagaun 2
Sirseni 0
Bajhketeria 0
Myal Pokhari 0
Reshunga
Arkhale 4
Dubichaur 2
Simichaur 4
Tamghas 51