गुल्मी (Gulmi)

गुल्मी (Gulmi)
Arbani 0
Harmichaur 0
Jayakhani 0
Aslewa 0
Aslewa 2
Hansara 0
Purtighat 0
Foksing 0
Khadgakot 0
Bhurtung 0
Gwadha 0
Harewa 0
Bisukharka 0
Harrachaur 1
Shantipur 4
Arlangkot 0
Dirbung 0
Limgha 0
Bharse 0
Johang 0
Juniya 1
Rupakot 0
Turang 2
Gwadi 0
Reemuwa 0
Baletaksar 0
Bamgha 0
Hunga 0
Ruru 0
Thanpati 1
Digam 2
Daungha 0
Kharjyang 0
Birbas 0
Hardineta 1
Pallikot 0
Apchaur 0
Kurgha 0
Badagaun 1
Paralmi 0
Wamitaksar 0
Balithum 2
Gaidakot 0
Juvung 1
Amar Arbathol 0
Darbardevisthan 0
Musikot Khalanga 2
Pauchhi Amarayee 1
Dohali 0
Neta 0
Hastichaur 0
Dalamchaur 0
Darling 0
Chhapahile 1
Hawangdi 0
Arje 3
Arkhawang 2
Dhamir 5
Isma Rajasthal 0
Amarpur 0
Dhurkot Bastu 1
Dhurkot Nayagaun 1
Jaisithok Mandan 2
Pipaldhara 0
Marbhung 3
Sirseni 0
Dhurkot Rajasthal 1
Wagla 0
Hadahade 0
Aaglung 0
Bajhketeria 0
Dhurkot Bhanbhana 0
Malagiri 0
Myal Pokhari 0
Purkot Daha 0
Reshunga
Arkhale 4
Dubichaur 2
Simichaur 4
Tamghas 51