pathar khola

pathar khola in Madhyabindu.

pathar khola

waterway
river