கிழக்கு மாகாணம்

கிழக்கு மாகாணம்
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 1050
மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
Manmunai North DS Division
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 573