வட மாகாணம்

வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 1341
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 306
மன்னார் மாவட்டம் 114
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 809
வவுனியா மாவட்டம் 1366