வட மாகாணம்

வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 1266
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 292
மன்னார் மாவட்டம் 100
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 813
வவுனியா மாவட்டம் 1331