උතුරු පළාත

උතුරු පළාත
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam 1196
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam 287
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam 93
Mullaitivu District 767
Vavuniya District 1317