උතුරු මැද පළාත

උතුරු මැද පළාත
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 691
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 220