උතුරු මැද පළාත

උතුරු මැද පළාත
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 675
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 207