ඌව පළාත

ඌව පළාත
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 1034
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 615