ඌව පළාත

ඌව පළාත
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 1030
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 613