දකුණු පළාත

දකුණු පළාත
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
Galle 372
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 383
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Matara 123
Weligama 12