දකුණු පළාත

දකුණු පළාත
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
Galle 0
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 1046
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Matara 0
Weligama 0