නැගෙනහිර පළාත

නැගෙනහිර පළාත
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 815
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
Manmunai North DS Division
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 291