බස්නාහිර පළාත

බස්නාහිර පළාත
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
Colombo
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 4100
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0