මධ්‍යම පළාත

මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1451
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 337
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 400