මධ්‍යම පළාත

මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1968
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 561
நுவரெலியா மாவட்டம் 692