මධ්‍යම පළාත

මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1641
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 404
நுவரெலியா மாவட்டம் 521