මධ්‍යම පළාත

මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1685
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 410
நுவரெலியா மாவட்டம் 611