වයඹ පළාත

වයඹ පළාත
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 2246
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය 786