සබරගමුව පළාත

සබරගමුව පළාත
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
Kongashandiya 0
Moragolla 0
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 1117