จันทนิมิต 2

จันทนิมิต 2 is a street in จังหวัดจันทบุรี.