พิศาลธีรคุณ

พิศาลธีรคุณ is a street in จังหวัดจันทบุรี.