คลองอนุศาสนนันท์

คลองอนุศาสนนันท์ in จังหวัดชัยนาท.

คลองอนุศาสนนันท์

waterway
canal
camp_site
ที่ตั้งแค้มป์หรือปักกลดอรุโณ