คลองปะเหลียน

คลองปะเหลียน in จังหวัดตรัง.

คลองปะเหลียน

waterway
River