ลำน้ำกำ

ลำน้ำกำ in จังหวัดนครพนม.

ลำน้ำกำ

waterway
river
Village
บ้านแก่งโพธิ์, บ้านโพธิ์ศรี, บ้านคำเม็ก, บ้านโคกศรีทอง, บ้านดอนโทน , บ้านหนองสังข์ใต้, บ้านจำปา, บ้านหนองแคน, บ้านยอดชาด, บ้านพิมานท่า, บ้านหนองห้าง, บ้านวังยาง, บ้านน้ำบ่อ, บ้านปากบัง, บ้านนาคู่, บ้านเหล่าทุ่ง, บ้านต้นแหน, บ้านนางเลิศ, บ้านดอนขาว, บ้านฝั่งแดง, แบงหนองหอยใหญ่
Hospital
Health Center
town
บ้านหนองหอย