วัดพระศรีสรรเพชญ

วัดพระศรีสรรเพชญ in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.