วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม, also known as Wat Lokaya Sutha in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.