อำเภอเมืองพะเยา

อำเภอเมืองพะเยา

ตำบลบ้านสาง ตำบลท่าจำปี
อำเภอเมืองพะเยา
ตำบลบ้านใหม่ 2
ตำบลบ้านสาง 0
ตำบลบ้านต๊ำ 5
ตำบลบ้านต๋อม 16
ตำบลบ้านตุ่น 3
ตำบลจำป่าหวาย 3
ตำบลแม่กา 20
ตำบลแม่นาเรือ 6
ตำบลแม่ปีม 5
ตำบลแม่ใส 5
ตำบลแม่ต๋ำ 13
ตำบลสันป่าม่วง 4
ตำบลท่าจำปี 0
ตำบลท่าวังทอง 20
ตำบลเวียง 44