ນຳ້ຊອດ

ນຳ້ຊອດ in ມືອງນາກາຍ.

ນຳ້ຊອດ

waterway
river