ຊຽງຂວາງ

ຊຽງຂວາງ
ເມືອງຄຳ 10
ເມືອງຄູນ 6
ເມືອງທ່າໂທມ 11
ເມືອງໜອງແຮດ 4
ເມືອງແປກ 17
ເມືອງຜາໄຊ 5
ເມືອງພູກູດ 237