ຊຽງຂວາງ

ຊຽງຂວາງ
ເມືອງຄຳ 10
ເມືອງຄູນ 6
ເມືອງທ່າໂທມ 12
ເມືອງໜອງແຮດ 5
ເມືອງແປກ 26
ເມືອງຜາໄຊ 8
ເມືອງພູກູດ 236