ຊຽງຂວາງ

ຊຽງຂວາງ
ເມືອງຄຳ 10
ເມືອງຄູນ 8
ເມືອງທ່າໂທມ 12
ເມືອງໜອງແຮດ 5
ເມືອງແປກ 25
ເມືອງຜາໄຊ 9
ເມືອງພູກູດ 237