ນຳ້ເລັນ

ນຳ້ເລັນ in ເມືອງບຸນໃຕ້.

ນຳ້ເລັນ

waterway
River