ນຳ້ໄງ

ນຳ້ໄງ in ເມືອງຜົ້ງສາລ.

ນຳ້ໄງ

waterway
river
Beyond dummy
x