ຳ້ຄາງ

ຳ້ຄາງ in ເມືອງສຳພັນ.

ຳ້ຄາງ

waterway
River