ຫວ້ຍດູ່

ຫວ້ຍດູ່ in ເມືອງຄົງເຊໂດນ.

ຫວ້ຍດູ່

waterway
River