ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫ້ວຍງົວ

ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫ້ວຍງົວ is a hospital in ເມືອງຕະໂອ້ຍ.

ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫ້ວຍງົວ

Object
Hospital
building
Yes