ນຳ້ເຊັງ

ນຳ້ເຊັງ in ເມືອງປາກອ.

ນຳ້ເຊັງ

waterway
river