ຫວ້ຍແຕວລົງ

ຫວ້ຍແຕວລົງ in ເມືອງພູວົງ.

ຫວ້ຍແຕວລົງ

waterway
River