ນຳ້ບີ

ນຳ້ບີ in ເມືອງດັກຈຶງ.

ນຳ້ບີ

waterway
River