ຫເຟອງ

ຫເຟອງ in ເມືອງດັກຈຶງ.

ຫເຟອງ

waterway
River