ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງບໍ່ແຕນ 2
ເມືອງຫົງສາ 25
ເມືອງແກ່ນທ້າວ 2
ເມືອງຄອບ 2
ເມືອງເງິນ 6
ເມືອງປາກລາຍ 2
ເມືອງພຽງ 2
ເມືອງທົ່ງມີໄຊ 1
ເມືອງໄຊຍະບູລ 14
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 2
ເມືອງໄຊສະຖານ 1