ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງບໍ່ແຕນ 2
ເມືອງຫົງສາ 24
ເມືອງແກ່ນທ້າວ 1
ເມືອງຄອບ 2
ເມືອງເງິນ 8
ເມືອງປາກລາຍ 2
ເມືອງພຽງ 2
ເມືອງທົ່ງມີໄຊ 1
ເມືອງໄຊຍະບູລ 16
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 2
ເມືອງໄຊສະຖານ 1