ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງບໍ່ແຕນ 3
ເມືອງຫົງສາ 25
ເມືອງແກ່ນທ້າວ 3
ເມືອງຄອບ 3
ເມືອງເງິນ 9
ເມືອງປາກລາຍ 2
ເມືອງພຽງ 3
ເມືອງທົ່ງມີໄຊ 2
ເມືອງໄຊຍະບູລ 22
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 2
ເມືອງໄຊສະຖານ 2