ນຳ້ກົບ

ນຳ້ກົບ in ເມືອງຄອບ.

ນຳ້ກົບ

waterway
river