ນຳ້ຫອຍ

ນຳ້ຫອຍ in ເມືອງບໍ່ແຕນ.

ນຳ້ຫອຍ

waterway
river
Village
ນາບົງໃຕ້, ນາເມືອງ, ນາແລ້ງ, ຫນອງຜັກບົ້ງ, ເຫນືອງແຜ່, ຫ້ວຍຕາປູ, ທ່ານາງ, ໃຫມ່ໂພນໄຊ, ນາກອກ, ເມືອງຮຳ, ນາຫົວຊ້າງ, ນາສ້ານ, ຫນອງປະຈີດ
town
ບໍ່ແຕນ