ນ້ຳງືມ

ນ້ຳງືມ in ລ້ອງແຈ້ງ.

ນ້ຳງືມ

waterway
River
alpine_hut
十局设备部