ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)

ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)
ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော်
မံစီ
မိုးမောက်
ရွှေကူ
မိုးညှင်းခရိုင်
ဖားကန့်
မိုးကောင်း
မိုးညှင်း
မြစ်ကြီးနားခရိုင်
ချီဖွေ
အင်ဂျန်းယန်
မြစ်ကြီးနား
တနိုင်း
ဆော့လော်
ဝိုင်းမော်
ပူတာအိုခရိုင်
ခေါင်လန်ဖူး
မချမ်းဘော
နောင်မွန်း
ပူတာအို
ဆွမ်ပရာဘွမ်