ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)

ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)
ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော် 0
မံစီ 0
မိုးမောက် 0
ရွှေကူ 0
မိုးညှင်းခရိုင်
ဖားကန့် 0
မိုးကောင်း 0
မိုးညှင်း 0
မြစ်ကြီးနားခရိုင်
ချီဖွေ 0
အင်ဂျန်းယန် 0
မြစ်ကြီးနား
တနိုင်း 0
ဆော့လော် 0
ဝိုင်းမော် 0
ပူတာအိုခရိုင်
ခေါင်လန်ဖူး 0
မချမ်းဘော 0
နောင်မွန်း 0
ပူတာအို 0
ဆွမ်ပရာဘွမ် 0