ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)

ကချင်ပြည်နယ် (Kachin)
ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော် 36
မံစီ 12
မိုးမောက် 12
ရွှေကူ 2
မိုးညှင်းခရိုင်
ဖားကန့် 8
မိုးကောင်း 0
မိုးညှင်း 5
မြစ်ကြီးနားခရိုင်
ချီဖွေ 5
အင်ဂျန်းယန် 3
မြစ်ကြီးနား 19
တနိုင်း 18
ဆော့လော် 2
ဝိုင်းမော် 9
ပူတာအိုခရိုင်
ခေါင်လန်ဖူး 4
မချမ်းဘော 3
နောင်မွန်း 34
ပူတာအို 16
ဆွမ်ပရာဘွမ် 1