တာပိန်မြစ်

တာပိန်မြစ် in မိုးမောက်.

တာပိန်မြစ်

waterway
River