မိုးမောက်ချောင်း

မိုးမောက်ချောင်း in မိုးမောက်.

မိုးမောက်ချောင်း

waterway
stream