ကရင်ပြည်နယ (Kayin)

ကရင်ပြည်နယ (Kayin)
ဘားအံခရိုင်
လှိုင်းဘွဲ့ 8
ဘားအံ 81
သံတောင်ကြီး 18
ဖာပွန်ခရိုင်
ဖာပွန် 3
ကော့ကရိတ်ခရိုင်
ကော့ကရိတ် 10
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 112
မြဝတီခရိုင်
မြဝတီ 10