ကရင်ပြည်နယ (Kayin)

ကရင်ပြည်နယ (Kayin)
ဘားအံခရိုင်
လှိုင်းဘွဲ့ 7
ဘားအံ 78
သံတောင်ကြီး 2
ဖာပွန်ခရိုင်
ဖာပွန် 2
ကော့ကရိတ်ခရိုင်
ကော့ကရိတ် 10
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 120
မြဝတီခရိုင်
မြဝတီ 8