မြစ်သာမြစ

မြစ်သာမြစ in ဂန့်ဂေါ.

မြစ်သာမြစ

waterway
River