မြစ်သာမြစ

မြစ်သာမြစ in ထီးလင်း.

မြစ်သာမြစ

waterway
River