ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
မန်တုံ 6
နမ့်ဆန် 7