ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း
မက်မန်း 7
နားဖန့် 0
ပန်ဆန်း 3