မူဆယ်ခရိုင်

မူဆယ်ခရိုင်
ကွတ်ခိုင် 6
မူဆယ် 19
နမ့်ခမ်း 67