သံလွင်မြစ

သံလွင်မြစ in 滚弄镇(ကွမ်းလုံ).

သံလွင်မြစ

waterway
River