ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း
ဟိုပန် 7
မက်မန်း 6
နားဖန့် 2
ပန်ဆန်း 4