ზემო ყარაბულაღი

ზემო ყარაბულაღი in დმანისის რაიონი.

ზემო ყარაბულაღი

landuse
Secondary road