ស្ទឹងជីនិត

ស្ទឹងជីនិត in ខេត្តកំពង់ធំ. In the area there is, inter alia, a cafe.

ស្ទឹងជីនិត

waterway
River
Cafe
កាហ្វេមាត់ស្ទឹង
Hairdresser
Pheary Haircut